`


موضوعات اجتماعـى اسلامى

 
کرونا و آزمون امید به خدا

اين پيام در ارتباط با رمضان و بحران جهاني ويروس كرونا به تاريخ جمعه ۱ مي ماه ۲۰۲۰ ايراد گرديده است.


توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.

 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۴۵ دقيقه

STREAM

`