`


موضوعات اجتماعـى اسلامى

امر به مشروع یا امر به معروف

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.

بخش اول

اين سخنرانى به تاريخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ در كلاس آنلاين پخش شده است

 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۵۸ دقيقه

STREAM


به مدت ۳۶ دقيقه
 


DOWNLOAD

بخش پرسش و پاسخ جلسهبخش دوم

اين سخنرانى به تاريخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲ در كلاس آنلاين پخش شده است

 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۶۰ دقيقه

STREAM


به مدت ۳۲ دقيقه
 


DOWNLOAD

بخش پرسش و پاسخ جلسه

`