`پيامبر و امامان

جوشش چشمهء هدايت ( در سالگرد بعثت )


اين سخنرانى در جشن مبعث سال ۱۴۲۴قمرى(۱۳۸۲شمسى-۲۰۰۳ ميلادى) درمؤسسه ابن سينا در ارواين ايراد شده است.
مفهوم " بعثت" نوعى بر انگيختگى و بيدارى واز حالت رکود به حيات و حرکت در آمدن است، استعداد بالقوه اى است که بايد به فعليت در آيد. مخزن آب حيات بخشى در زير زمين است که راه خروجى مى جويد تا چشمه جوشانى را جارى سازد.
قرآن، هم زنده شدن مجدد مردگان در روز رستاخيز را" بعثت" ناميده است ، هم خيزش يک پيامبر در جامعه خفته و خاموش را و هم بيدار شدن پس از خواب شبانه را و همينطور انواع از سکون به حرکت در آمدن ها را.
روز مبعث پيامبر را هم ميتوان به عنوان سالگرد اين تحول عظيم در وجود يک انسان جشن گرفت و هم به عنوان پديده مستمرى که همواره به طور نسبى براى هر انسانى امکان ظهور و بروز دارد. اين سخنرانى آغاز اين رستاخيز را از غار حراء تا ابلاغ دعوت مورد بررسى قرار مى دهد. 


توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.
 


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۶۴  دقيقه

STREAM

`