`پيامبر و امامان

پيامبر و شيوه مبارزه سياسى در اسلام ( در سالگرد بعثت ، پس از وقايع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ )


جائيکه قران پيامبر اسلام را به عنوان الگوى عملى و اسوه حسنه مسلمانان معرفى کرده است، دقيقا در متن آيات جهادى سوره احزاب و در ارتباط با شيوه هاى مبارزاتى و عملکرد او در ارتباط با طيف دشمنان جبهه داخلى و خارجى مى باشد. بنابر اين سنت آن بزرگوار بهترين الگوى عملى براى انقلابيون مسلمانى است که از وضعيت اسفبار جوامع اسلامى بتنگ آمده ، راه نجات و راهنمايى ميجويند.
اين سخنرانى که پس از واقعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱(حمله به مراکز تجارى نيويورک) و در فضاى احساسى و سؤال بر انگيز آن ايراد شده است، ميکوشد با الهام از قرآن و سنت پيامبر، موضع اسلام قرآنى را در برابر حرکت هاى احساسى عکس العملى خشونت آميزبيان نمايد.

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.

 


 If Player needed

DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۵۷  دقيقه

STREAM

`