`


پيامبر و امامان

مسخ معنا و كاربرد امر به معروف حسينى در دين دولتى روزگار ما
تاسوعا


اين سخنرانى در مراسم تاسوعا در مركز ابن سينا شهر ارواين كاليفرنيا
در ۴ دسامبر ۲۰۱۱ ايراد گرديده است
 

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
 


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۶۴  دقيقه

STREAM

`