`پيامبر و امامان

على(ع) و دين فروشان

اين سخنرانى در بنياد ايمان به تاريخ ۱۰مى ماه ۲۰۱۵ به مناسبت ۱۳ رجب و تولد حضرت امير (همچنين روز مادر) ايراد شده است

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.
 


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۷۴  دقيقه

STREAM

`