`پيامبر و امامان

شب قدر و شخصيت قدر على(ع)
 

انطباق شبهاى قدر و احياء با ايام ضربت خوردن و شهادت حضرت على از تصادف هاى رمز گونه روزگار به نظر مى آيد. اگر در شب قدر تقدير امت اسلام رقم مى خورد، شخصيت هاى قدر و قهرمانان قدرتمند ايمان و اخلاق بهترين الگوها براى پيروى مسلمانان در رقم زدن به سرنوشتشان مى با شد. در اين سخنرانى ها شخصيت حضرت على از چنين زاويه اى بررسى شده است.

توصيه ميشود براى استماع سخنرانى از گزينه  استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوى Right-Click ,MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد. If Player needed

DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۵۸  دقيقه

``