`پيامبر و امامان

غم ها و غيرتهاى على(ع)

اين سخنرانى در سالروز ميلاد حضرت على (۱۳ رجب ۱۴۲۵) در بنياد ايمان و مؤسسه ابن سينا ( هر دو در جنوب کاليفرنيا) ايراد شده است. August 30/2004

نجف اشرف و مرقد مطهر اولين امام شيعيان در اين ايام مرکز توجهات خبرى رسانه هاى عمومى عالم شده است. از يک طرف شهر هاى عراق و از جمله نجف در اشغال يا محاصره ارتش بيگانه قرار گرفته و از طرف ديگر نيروهاى مقاومت شيعيان صحن ان حضرت را سنگر مبارزه قرار داده و در پناه آن صف آرائى کرده اند.

اينکه چرا مسلمانان ، بخصوص شيعيان ، در اين روزگار به چنين سرنوشت تلخى دچار شده اند، عوامل اين انحطاط و انحراف چه بوده و چه مى توان کرد ، از مباحث مورد توجه گوينده در اين سخنرانى بوده است.

دوران خلافت حضرت على نيز مشابهت هاى فراوانى با وضعيت شيعيان در اين دوران داشته است، در اين سخنرانى غم ها و غيرت هاى على که عينا قابل انطباق با اين دوران است باز خوانى شده است.

توصيه ميشود براى استماع سخنرانى از گزينه  استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوى Right-Click ,MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد. If Player needed

DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۵۵  دقيقه

`