`خدا شناسى

بَــد خـدا شنـاسى
 

توصيه ميشود براى استماع سخنرانى از گزينه  استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوى Right-Click ,MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.

 


 If Player needed

۲نوامبر ۲۰۰۸


DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۶۶  دقيقه

قسمت ۱
 

۱۶ نوامبر ۲۰۰۸


DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۶۹  دقيقه

قسمت ۲

۱۲ دسامبر ۲۰۰۸


DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۶۰  دقيقه

قسمت ۳

۷ دسامبر ۲۰۰۸


DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۵۲  دقيقه

قسمت ۴

۲۱ دسامبر ۲۰۰۸


DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۶۰  دقيقه

قسمت ۵

۴ ژانويه ۲۰۰۹


DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۵۴  دقيقه

قسمت ۶

۱۸ ژانويه ۲۰۰۹


DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۵۶  دقيقه

قسمت ۷

۱ فوريه ۲۰۰۹


DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۵۰  دقيقه

قسمت ۸


`