`مفاهيم اسلام شناسى - واژه شناسى

مفهوم تعقّل و تعبّد
 

اين سخنرانى به اتفاق دكتر عبدالكريم سروش به تاريخ ۱۵ فوريه ۲۰۱۶ در مؤسسه ابن سينا در شهر ارواين ايراد شده است.

`