`


مفاهيم قرآن شناسى

قانون گذاری الهی یا محمدی

پنجمين سخنرانى در نقد دين و قدرت

همچنین دیگر عناوین شامل تحمل مشرکین، ادیان و آزادی عقیده، و جهاد تهاجمی

اين سخنرانى به تاريخ ۱۰ مارچ ۲۰۲۱ در كلاس آنلاين پخش شده است
 

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۵۷  دقيقه

STREAM

`