`


مفاهيم قرآن شناسى

قرآن، يك متن مسئله‌دارو مسئله برانگيز!؟

نقد سخنرانى قرآن يك متن مسئله‌دار و مسئله انگيز
توسط محمد على امير معزّى
 

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.

بخش اول

اين سخنرانى به تاريخ ۱۷ مارچ ۲۰۲۱ در كلاس آنلاين پخش شده است
 


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۵۳  دقيقه

STREAMبخش دوم

اين سخنرانى به تاريخ ۲۴ مارچ ۲۰۲۱ در كلاس آنلاين پخش شده است


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۶۰  دقيقه

STREAM

`