`


مفاهيم قرآن شناسى

ادعای تناقضات علمی در قرآن

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.

بخش اول

اين سخنرانى به تاريخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۱ در كلاس آنلاين پخش شده است


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۵۳  دقيقه

STREAMبخش دوم

اين سخنرانى به تاريخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۱ در كلاس آنلاين پخش شده است


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۵۷  دقيقه

STREAMبخش سوم

اين سخنرانى به تاريخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱ در كلاس آنلاين پخش شده است


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۴۹  دقيقه

STREAM

`