`


مفاهيم اسلام شناسى

فرشتگان و شياطين

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.

بخش اول

اين سخنرانى به تاريخ ۸ دسامبر ۲۰۲۱ در كلاس آنلاين پخش شده است


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۵۶  دقيقه

STREAM


بخش دوم

اين سخنرانى به تاريخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱ در كلاس آنلاين پخش شده است


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۵۷  دقيقه

STREAM


بخش سوم

اين سخنرانى به تاريخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ در كلاس آنلاين پخش شده است


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۵۹  دقيقه

STREAM


بخش چهارم

اين سخنرانى به تاريخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱ در كلاس آنلاين پخش شده است


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۵۹  دقيقه

STREAM

`