`


مفاهيم اسلام شناسى

پدیده پیامبری

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.

بخش اول

اين سخنرانى به تاريخ ۵ ژانویه ۲۰۲۲ در كلاس آنلاين پخش شده است


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۵۶  دقيقه

STREAM


بخش دوم

اين سخنرانى به تاريخ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱ در كلاس آنلاين پخش شده است


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۵۸  دقيقه

STREAM

`