`


مفاهيم قرآن شناسى

اسلام مهرآميز و آيات قهرآميز!

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.

بخش اول

اين سخنرانى به تاريخ ۲۵ مى ماه ۲۰۲۲ در كلاس آنلاين پخش شده است
 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۵۹  دقيقه

STREAM


به مدت ۲۹ دقيقه

 


DOWNLOAD

بخش پرسش و پاسخ جلسه


بخش دوم

اين سخنرانى به تاريخ ۱ جون ماه ۲۰۲۲ در كلاس آنلاين پخش شده است
 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۵۸  دقيقه

STREAM


به مدت ۳۲ دقيقه

 


DOWNLOAD

بخش پرسش و پاسخ جلسه

`