`مفاهيم قرآن شناسى

سوگندهاى قرآن ۲

سوگند به آسمان و پديده هاى كيهانى
 

اين سخنرانى در تاريخ ۴ نوامبر ۲۰۰۷ در مركز ايمان ايراد شده است.

چكيده و اهم مطالب اين سخنرانى از قرار ذيل است:

  • سوگند به آسمان و عوامل برپا دارنده آن

  • فرضيه انبساط عمومى جهان

  • سوگند به فروپاشى ستارگان

  • سوگند به ستاره هاى متراكم فوق سنگين

  • سوگند به تنوع طلوع و غروب خورشيد

  • سوگند به پديده هاى پيدا و نهان

  • سوگند به خورشيد و ماه

  • سوگند به زمين

  • سوگند به جوّ زمين


توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.
 


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۵۳  دقيقه

STREAM

`