تفسير قرآن با عبدالعلى بازرگان

سوره همزه
آيات ۱ الى ۹
در ۲۶ جولاى ماه ۲۰۱۷

به مدت ۲۷ دقيقه