تفسير قرآن با عبدالعلى بازرگان

سوره كافرون
آيات ۱ الى ۶
در ۱۲ جولاى ماه ۲۰۱۷

به مدت ۲۵ دقيقه