برای باخبر شدن از اخبار مربوط به کلاس و همچنین طرح سؤال در پایان جلسه با استفاده از نام كاربرى يوتيوب خود وارد کلاس مجازی (Chat) شوید